חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר דברא – זירת המרצים, המציעה פלטפורמה למרצים במסגרתה מתבצעים בין היתר, תהליך רישום, מיון, יעוץ, הכשרה, הצגת מרצים, פרסום מידע מקצועי, פרסום בלוגים של מרצים, אזורים אישיים, קידום ("השירותים") באמצעות פלטפורמות שונות לרבות האתר, בכתובת האינטרנט (URL):  https://dabra-hazira.co.il/ ("האתר"), זום, וואטסאפ, פייסבוק, טוויטר ו/או כל פלטפורמה דיגיטלית אחרת וכן באמצעות פעילויות וירטואליות או פיזיות מיוחדות נוספות העשויות להתקיים מעת לעת, וכן באמצעות תכנים ושירותים נוספים בתחומים דומים על פי שיקול דעת מפעילי המיזם דברא זירת המרצים (כל אחת בנפרד "פלטפורמה" וביחד "הפלטפורמות"). השירותים מופעלים על ידי חברת רפי עגיב בע"מ [פרטי קשר] ("מפעילי המיזם").

אנא קרא/י בבקשה בעיון את האמור בתקנון זה. למרות שהתקנון מנוסח בשפה משפטית ופורמאלית, חשוב לנו לציין כי אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.

1. מבוא

 • כל פעולה כלשהי בקשר עם השירותים, לרבות, אך לא רק, הזמנת שירותים מאת מפעילי המיזם, וכן פעולה כלשהי בפלטפורמות, כפופה לאמור בתקנון ותנאי שימוש אלה (כהגדרתם/תיאורם להלן).
 • יובהר כי מפעילי המיזם עשויים להציע את השירותים באמצעות כל אחת מן הפלטפורמות ו/או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתם. תנאי התקנון ותנאי השימוש יהיה תקפים לכל התקשרות עם מפעילי המיזם ו/או שימוש בכל פלטפורמה באמצעותה מוצעים השירותים.
 • כל המבצע פעולה כלשהי בקשר עם המיזם ו/או הפלטפורמות מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי התקנון ותנאי שימוש אלה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון ותנאי שימוש אלה. התקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם לכל דבר וענין בין מפעילי המיזם למשתמשים בפלטפורמות. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מהוראות התקנון ותנאי השימוש נא הימנע משימוש בפלטפורמות.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" בתקנון ותנאי שימוש אלה משמעותו כל הצעת שירותים, רישום לקבלת שירותים, הזמנת שירותים, ביצוע רכישה, רישום כלשהו, פרסום, פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם בפלטפורמות.
 • לשם נוחות הקריאה, הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך בהתאם להקשר הדברים.
 • מפעילי המיזם שומרים לעצמם הזכות לשנות את התקנון ותנאי שימוש אלה מעת לעת, ללא שתימסר על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את התקנון ותנאי שימוש אלה לפני כל שימוש באתר ו/או התקשרות בקשר עם השירותים. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון ותנאי שימוש אלה, הסעד היחיד לו יהיה זכאי המשתמש יהיה הפסקת התקשרות עם מפעילי המיזם בכפוף לתשלום יתרת התמורה שתגיע למפעילי המיזם, לפי המקרה. כל שינוי בתקנון ותנאי שימוש אלה יכנס לתוקף מיד עם פרסומו בכל פלטפורמה באמצעותה פועל המיזם.
 • רק האמור בתקנון ותנאי שימוש אלה יחייב את מפעילי המיזם. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון ותנאי שימוש אלה ובין האמור במקום כלשהו בפלטפורמות או במקום אחר באמצעותו ניתנים השירותים (בסעיף קטן זה "המקור-האחר"), יגבר האמור בתקנון ותנאי שימוש אלה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכרים תקנון ותנאי שימוש אלה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות מפעילי המיזם ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות מפעילי המיזם.
 • תכני השירותים, הפלטפורמות ויישומיהם, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא;

תנאי השימוש המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני השירותים, הפלטפורמות ו/או יישומיהם, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

 • תכני השירותים והאתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני השירותים והפלטפורמות בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את מפעילי המיזם. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

2. מטרת הפלטפורמות

 • מפעילי המיזם מציעים למשתמשים באמצעות הפלטפורמות את השירותים השונים המופעלים על ידי מפעילי המיזם, בהתאם למפורט בתנאי השימוש המצורפים כנספח א' להלן ("תנאי השימוש").
 • מפעילי המיזם שומרים לעצמם את הזכות להציע למשתמשים באמצעות הפלטפורמות שירותים המופעלים על ידי צד שלישי ולא על ידי מפעילי המיזם. בכל מקרה בו מצוין בפלטפורמות כי שירות מוצע על-ידי מפעילי המיזם, מפעילי המיזם ייחשבו כספק השירות לצרכי הסכם רכישתו של אותו שירות, לפי העניין. במקרים כאמור, ובמקרים אלו בלבד, יחולו על מפעילי המיזם הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות על-פיו ("חוק הגנת הצרכן"), אשר חלות על "עוסק" בנוסף על החובות החלות עליה כמפעילי המיזם, לרבות לעניין ביטול עסקאות. כמו כן, מובהר כי לא יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן בקשר למשתמש שעושה כל שימוש בפלטפורמות ו/או מבצע רכישת שירותים ו/או נרשם לשירותי מפעילי המיזם באופן שאינו לצורך אישי, ביתי או משפחתי (לרבות, אך לא רק, כל משתמש שעושה שימוש בפלטפורמות לצרכים עסקיים).
 • מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‏2.2 לעיל, ככל שצוין במפורש כי שירות כלשהו המוצע בפלטפורמות אינו ניתן על-ידי מפעילי המיזם ישירות, כל התקשרות המתבצעת לצורך קבלת אותו שירות באמצעות הפלטפורמות הנה עסקה ישירה בין המשתמש לבין ספק אותו השירות, אשר תהיה כפופה לתנאי ההתקשרות שיציג ספק אותו שירות ואין לראות בכל פרסום אודות אותו שירות בפלטפורמות ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על-ידי ספקי השירותים (שאינם מפעילי המיזם) משום המלצה ו/או חוות דעת של מפעילי המיזם בקשר לשירות המוצע ו/או הכדאיות בהתקשרות עם אותו ספק ו/או טיב השירותים המוצעים על ידי אותו ספק.
 • תמונות המוצגות בפלטפורמות בקשר לשירותים המוצעים על ידי מפעילי המיזם ו/או כל ספק שירות אחר הינן להמחשה בלבד.

3. המשתמשים

 • רשאי להשתמש בפלטפורמות ו/או בשירותים בוגר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ובעל כרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית ו/או כל אמצעי תשלום אחר המאפשר תשלום באמצעות רשת האינטרנט. שימוש בפלטפורמות ו/או כל התקשרות עם מפעילי המיזם על ידי קטין, תיעשה אך ורק בכפוף לקבלת הסכמה מפורשת מאת הוריו ו/או אפוטרופסו החוקי של הקטין המתקשר עם מפעילי המיזם.
 • על אף האמור לעיל, מפעילי המיזם רשאים שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש בפלטפורמות ו/או את ההתקשרות לקבלת השירותים המוצעים על ידי מפעילי המיזם, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתם הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש בפלטפורמות ו/או בשירותים יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון הפרת תנאי השימוש, הצגת אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה במפעילי המיזם, בפלטפורמות ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

4. רכישות, מחירים, ביטול עסקאות

 • כללי התנהגות והשתתפות ותנאי ההרשמה, ותיאור תמציתי של התהליך לקבלת משתמש לזירת המרצים, מפורטים בתנאי השימוש המצורפים כנספח א' להלן.
 • על ידי ביצוע הרשמה, תשלום ו/או רישום לשם קבלת השירותים המוצעים על ידי מפעילי המיזם, בכל דרך שהיא, מתחייב המשתמש אשר ביצע את הרישום לשלם את התמורה המגיעה למפעילי המיזם בגין השירות הנבחר, וכן לעמוד בכלל התנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלה בקשר עם ההשתתפות בשירותים וקבלת השירותים מאת מפעילי המיזם וכן מסכים המשתמש כי תקנון ותנאי שימוש אלה יהוו הסכם מלא בינו לבין מפעילי המיזם בקשר עם אספקת השירותים.
 • מחירים, ככל שמוצגים בפלטפורמות, כוללים מס ערך מוסף.
 • מפעילי המיזם רשאים לעדכן את מחירי השירותים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו בפלטפורמות. המחיר התקף ביחס לרכישת שירות הינו המחיר שהופיע בפלטפורמה המתאימה בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות דוא"ל מאת מפעילי המיזם על-ידי המשתמש. במידה שמחיר שירות כלשהו עודכן בפלטפורמות בטרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש מודע לכך שיחויב בהתאם למחיר המעודכן.
 • מפעילי המיזם לא מתחייבים כי מחירי השירותים המפורסמים בפלטפורמות הם המחירים הזולים ביותר.
 • בכפוף להוראות סעיף ‏2.2 לעיל, משתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת שירותים שביצע באמצעות הפלטפורמות אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. סעיף זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף ‏4 זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן כפי שתהיינה בתוקף באותה עת.
 • אופן ביטול עסקה
  • ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):
 • בדוא"ל לכתובת ___________;
 • פנייה ישירה למפעילי המיזם באמצעות שליחת הודעה בממשק צור קשר באתר;
 • פנייה למפעילי המיזם על פי פרטי הקשר המופיעים בפלטפורמות;
  • מועדים ותנאי ביטול עסקה – כללי

משתמש רשאי לבטל עסקה לקבלת שירות ממפעילי המיזם, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:

 • בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר) כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת ­- בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, בעסקה להתקשרות בשירות שמהותו קורס – (כאמור בפרט 9 לתוספת לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 )– בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות.
 • הוראות סעיף ‏4.7 ‏לעיל לא יחולו על העסקאות המנויות בסעיף ‏4.9 להלן.
 • תנאי ביטול עסקה לאחר תום המועדים המפורטים בסעיפים ‏4.7 ו- ‏4.8 בתקנון ותנאי שימוש אלה ו/או לאחר תום תקופת הביטול המוקנית למשתמש לפי חוק, יהיו בהתאם למפורט בתנאי השימוש.
 • עסקאות שלא ניתן לבטל

הוראות סעיף ‏4.7 לעיל והוראות סעיף ‏4.10 להלן לא יחולו על העסקאות הבאות:

 • עסקאות לרכישת מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
 • עסקאות לרכישת טובין (שירותים) שבעקבותיהם הטובין יוצרו במיוחד בעבור המשתמש;
 • עסקאות לרכישת טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית.
 • מועדים ותנאי ביטול עסקה – משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש
  • בסעיף ‏4.9 זה:

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.

 • משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי הפלטפורמות למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 • הוראות סעיף ‏4.10.2 ‏לעיל לא יחולו על העסקאות המנויות בסעיף ‏4.9 לעיל.
 • ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי הפלטפורמות לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי הפלטפורמות את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.
 • מבלי לגרוע מהוראות סעיפים ‏4.10.1 ו-‏4.10.2 לעיל, במידה ומשתמש ביטל עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) כאמור בסעיפים ‏4.7 ו-‏4.8 לעיל, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם המשתמש את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

 

5. שימוש בממשקים ותוכנות צד שלישי

 • המשתמש מבין ומאשר כי מפעילי המיזם עשויים לבצע שימוש בתוכנות וממשקי צד שלישי לצורך אספקת השירותים ו/או הפעלת הפלטפורמות, לרבות, אך מבלי לגרוע: Facebook, Google+, Instagram, WhatsApp, טוויטר, לינקדאין, גוגל דרייב, יוטיוב, קלנדלי, זום וכל פלטפורמה ו/או תוכנה אחרת אשר השימוש בה יידרש בהתאם לשיקול דעת מפעילי המיזם על מנת לספק את השירותים המוצעים על ידה ("ממשקי צד שלישי").
 • מקום שהמשתמש עושה שימוש בממשקי צד שלישי, אזי שימוש זה כפוף לתנאי השימוש ממשקים הצד השלישי, ועל המשתמש האחריות לפעול לפיהם. המשתמש מצהיר כי למפעילי המיזם, לרבות כל הפועלים מטעמם, לא תהיה אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכל עניין הנוגע לממשקי צד שלישי ו/או השימוש בהם.

6. פרסומות

 • הפלטפורמות עשויות לכלול פרסומות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים ו/או קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים. מובהר כי מפעילי המיזם אינם אחראים לתוכנם של האפליקציות, האתרים ו/או הפרסומות האמורים, מדיניות הפרטיות שלהם, ו/או ביחס להתאמתם של השירותים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם למשתמש, והם אינם ממליצים ו/או מעודדים לרכוש את השירותים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם של אותם אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות.
 • מפעילי המיזם לא ישאו בכל נזק, הוצאה ו/או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם השימוש באתרים ו/או באפליקציות הללו, בשל הסתמכות על האתרים, האפליקציות, הפרסומות, תוכנם ו/או בקשר עם שירותים או שירותים אשר הוצעו על ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים.
 • על המשתמש לבחון את מידת התאמתם של השירותים המוצעים על ידי הצדדים השלישיים כאמור לעיל, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים לעיל וכן את מדיניות הפרטיות שלהם. יובהר כי כל עסקה שתיעשה בהסתמך על פרסומות, אפליקציות ו/או אתרים כאמור תיעשה עם המפרסם, וכי מפעילי המיזם אינם צד לעסקה כאמור ולא ישאו באחריות מכל סוג שהוא לשירותים ושירותים שנרכשו כאמור.
 • מפעילי המיזם לא יישאו באחריות לתוכנם, מהימנותם, אמינותם, מידת דיוקם ו/או חוקיותם של אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות כאמור, למדיניות הפרטיות שלהם, ולמידע הכלול בהם ו/או לפעולה ו/או מחדל שננקטו בהסתמך על תוכן ומידע כאמור.

7. שימוש בשירותים ובפלטפורמות

 • מפעילי המיזם שומרים לעצמם את האפשרות להציע איזור אישי לרישום לפלטפורמות, ובמידה ותאפשר רישום לאיזור אישי, משתמש שיבחר בכך יוכל ו/או יתבקש, במקרים מסויימים, ליצור לעצמו איזור אישי באמצעות הקלדת פרטים כגון כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא. יובהר כי פרטי מידע ותוכן מסוימים המוצעים באמצעות הפלטפורמות עשויים להיות נגישים רק למשתמש שביצע רישום לאיזור האישי, אשר עשוי להיות כפוף לתשלום. יובהר כי השימוש בפרטי הרישום לאיזור האישי ייעשה אך ורק על פי תנאי מדיניות הפרטיות של מפעילי המיזם. על המשתמש מוטלת החובה לשמור את הסיסמא שבחר באופן מאובטח אשר לא יאפשר כניסה בלתי מורשית לחשבונו.
 • המשתמש מתחייב, בין היתר, שלא לעשות שימוש בשירותים, בפלטפורמות ו/או בכל חלק מהם באופן בלתי מורשה ו/או תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, אשר כולל בין היתר:
  • התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינו ובין צד שלישי.
  • שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
  • שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
  • מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע המופיע בפלטפורמות או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
  • רישום לפלטפורמות ו/או הזמנת שירותים על ידי קטין תוך שימוש בפרטי בגיר אחר.
  • הפעלה של רובוטים, זחלים(crawlers) , עכבישים(spiders) ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר על הפלטפורמות.
  • שינוי, תרגום, הינדוס, הינדוס לאחור (reverse engineer) ו/או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירותים, בפלטפורמות ו/או כל תוכנה הקשורה אליהם ו/או ליצור יצירות נגזרות שלהם ו/או באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירותים, הפלטפורמות ו/או כל חלק מהם ו/או העלול להכפיף את מפעילי המיזם לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירותים, הפלטפורמות ו/או של כל חלק מהם ו/או שימוש שעלול להעניק לצד שלישי את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהשירותים, הפלטפורמות ו/או קוד המקור שלהם.
  • הפצה, העתקה, שכפול ו/או הצגת תכולת השירותים, הפלטפורמות באמצעים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב ממפעילי המיזם, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.
  • הפצת "דואר זבל (spam) "למשתמשי השירותים ו/או הפלטפורמות, או הפצתם בכל דואר או דוא"ל אחר.
  • הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של פעילות השירותים, הפלטפורמות (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המפעילים ו/או המחוברים לשירותים והפלטפורמות).
  • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה בשירותים ו/או בפלטפורמות.
 • נוסף על האמור, המשתמשים בשירותים ובפלטפורמות עשויים להיות רשאים להעלות תוכן לפלטפורמות ("התוכן"), ולשתף אחרים בתוכן האמור. כל משתמש מתחייב שלא להעלות תוכן פוגעני, מאיים, מעליב, משמיץ, גזעני, לא חוקי, בלתי ראוי, פורנוגרפי, המכיל לשון הרע, מפלה, המכיל אלימות, פוגע בפרטיות, מכיל תוכן אודות קטינים ללא הסכמת הורה ו/או אפוטרופוס, מפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, הכולל פרסומת מסחרית ו/או הפוגע בשם הטוב ו/או במוניטין של מפעילי המיזם (לרבות, אך מבלי למעט, מנהלים, נציגים, נושאי משרה, עובדים, יועצים ותאגידים קשורים למפעילי המיזם). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות כל תוכן המכיל וירוסי מחשב, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים, ספאם, קוד או קובץ מזיק ו/או שיש בו בכל אופן שהוא בכדי לפגוע ו/או להאט את השימוש בשירותים, בפלטפורמות ו/או בחוויית השימוש שלהם.
 • יובהר כי אין לפרסם ו/או לשלוח למפעילי המיזם כל תוכן המכיל תמונה ומידע אודות קטינים ו/או הנוצר על ידי קטינים ללא קבלת הסכמה מפורשת ומודעת של הורי הקטינים או אפוטרופסם החוקי.
 • מפעילי המיזם שומרים לעצמם את הזכות להסיר כל תוכן שהוא מכל סיבה שהיא, בין אם סיבה זו נכללת בתקנון ותנאי השימוש אלה ובין אם לאו, שהועלה על ידי משתמש, ללא צורך במתן הודעה מראש למשתמש שהעלה את התוכן ומבלי שיהיה עליה לנמק את הסרת התוכן. אין בהוראות סעיף זה בכדי לחסום את מפעילי המיזם מפני כל סעד משפטי אחר נגד משתמש, ומפעילי המיזם שומרים לעצמם את מלוא הזכויות לנקוט בהליכים משפטיים בהתאם.
 • כל משתמש שמעלה תוכן כלשהו במסגרת השירותים ו/או במסגרת פעילותו בפלטפורמות מוסר בזאת לחברה רישיון קבוע, בלתי ניתן לביטול, ללא חיוב בתשלום מכל סוג שהוא (לרבות, אך מבלי למעט, תמלוגים) לעשות שימוש בתוכן בכל אופן שהוא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילי המיזם ו/או להעביר רשיון זה לאחרים.

8. פרטיות

 • שימוש במידע אישי שיימסר על ידי משתמש למפעילי המיזם ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של מפעילי המיזם הזמינה בקישור ____________.
 • יובהר כי כל יצירת קשר עם מפעילי המיזם באמצעות הפלטפורמות תתאפשר אף ללא מסירת כל פרטי הקשר של המשתמש, ומפעילי המיזם יהיו חשופים אך ורק לפרטים אותם ביקש המשתמש למסור להם. עם זאת, יובהר כי:
  • שימוש בכלים ו/או ערוצים שונים ליצירת קשר (כגון יצירת קשר באמצעות פלטפורמה אחרת באמצעותה מוצעים השירותים) עשויים לחשוף את זהות המשתמש, לדוגמא – פניה באמצעות וואטסאפ החושפת תמונת פרופיל ומספר, פניה באמצעות פרופיל ברשת חברתית, או בכל אמצעי אחר שאינו מבטיח אנונימיות מוחלטת. על כל משתמש מוטלת החובה לבחון את דרכי הפניה המתאימות לו בטרם יצירת קשר עם מפעילי המיזם.
  • רכישת ו/או קבלת שירותים תתאפשר רק לאחר מסירת פרטים מלאים. לא תתאפשר רכישה ו/או קבלת שירותים ללא מסירת פרטי קשר הכוללים לכל הפחות שם מלא, כתובת דוא"ל וכן, במקרה של רכישה, מסירת פרטי אמצעי תשלום.
 • היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, משתמש המוסר פרטים למפעילי המיזם עושה זאת על אחריותו בלבד. עם זאת, מפעילי המיזם יעשו מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמש.

9. העדר אחריות

 • מפעילי המיזם אינם צד להתקשרות שתיעשה ישירות בין כל צד שלישי שאינו מפעילי המיזם למשתמשים באמצעות הפלטפורמות ו/או כל פלטפורמה אחרת.
 • מפעילי המיזם אינם אחראים לאיכות השירותים, התאמה בין השירותים שסופקו לתמונות שפורסמו בקשר לאותם השירותים, תכולת השירותים, התאמת השירותים לצרכי המשתמשים, שירות הניתן על ידי כל צד שלישי המפרסם את שירותיו בפלטפורמות ו/או בכל פלטפורמה אחרת וכיוצ"ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, לשירותים ו/או לכל צד שלישי המפרסם שירותיו באמצעות הפלטפורמות.
 • מפעילי המיזם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים ו/או כשלים בהשלמת תהליך הזמנת השירותים ו/או באספקת או מסירת השירותים, בין אם דרך הפלטפורמות ובין בכל דרך אחרת, כתוצאה משירותים ומגורמים שאינם בשליטתם, לרבות, שביתות ו/או תקלות במערכת המחשוב, פעילות חברות שילוח חבילות ו/או דואר, דואר ישראל, ו/או במערכות הטלפונים ו/או במערכות התקשורת ו/או תקלות אחרות ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון ו/או כל שירות אחר שיפגע בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או באספקת השירותים.
 • מפעילי המיזם שומרים לעצמם הזכות להפסיק את פעילות השירותים ו/או הפלטפורמות בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת כל אחד מן השירותים ו/או הפלטפורמות וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
 • מפעילי המיזם אינם אחראים ולא ישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם הפלטפורמות, השימוש בהן, השירותים, השימוש בהם (לרבות השירותים המוצעים באמצעות צדדים שלישיים), מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, עקב איחור ו/או כשל באספקת השירות ו/או עקב אי אפשרות להשלים את תהליך הרישום וכן בשל הפסקת פעילות השירותים ו/או הפלטפורמות (באופן זמני או קבוע) ו/או ספקי שירותים שאינם מפעילי המיזם.
 • מפעילי המיזם אינם אחראים לכל נזק עקיף, מקרי ו/או תוצאתי, אי יכולת להשתמש בשירותים, אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובע מהשימוש בשירותים, בפלטפורמות ו/או בכל מידע, תכנים ו/או פרטים אליהם ניתן להגיע באמצעות השירותים ו/או הפלטפורמות, אף אם הפעילו מפעילי המיזם פיקוח כלשהו על התכנים המוצגים בשירותים ו/או בפלטפורמות או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות השירותים והפלטפורמות, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לפלטפורמות ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
 • המידע המופיע בפלטפורמות ו/או כחלק מהשירותים הינו כללי והוא נמסר למטרות העשרה כללית, לימוד וידע בלבד. המידע אינו מקיף ועשוי להיות חלקי ולכן אינו יכול להוות תחליף לייעוץ פרטני ומקצועי. אין לראות במידע המוצג בפלטפורמות ו/או במסגרת השירותים משום ייעוץ, המלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם למשתמש באופן אישי.
 • התוכן האמור מוצג "כמות שהוא", ולא הותאם למטרות או דרישות ספציפיות. אין כל ודאות כי התוכן מלא, מעודכן או מדויק. בכלל זה אין לראות בתכנים הכלולים בפלטפורמות ו/או המוצגים כחלק מהשירותים משום חוות דעת רשמית ו/או מקצועית הניתנת על ידי גורם מוסמך. אם ברצונך להשתמש ו/או להתבסס על תכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת והם אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. לפיכך, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שתמצא בפלטפורמות ו/או שיועברו אליך כחלק ממתן השירותים תיעשה על אחריותך בלבד. כמו כן, אין בתכנים להוות משום הצעה, שידול או ייעוץ לקבלת הלוואות, אשראי, לביצוע השקעות ו/או לביצוע כל פעולה פיננסית אחרת על ידי מפעילי המיזם.
 • היה ומפעילי המיזם ניסו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על מפעילי המיזם.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם מכל סיבה שהיא, תוטל אחריות על מפעילי המיזם בקשר לנזק אשר נגרם למשתמש, אחריותם הכוללת של מפעילי המיזם תוגבל: במקרה של משתמש אשר ביצע הזמנת שירות כלשהו – לתשלום אשר שולם בפועל על ידי המשתמש למפעילי המיזם בגין השירותים ו/או השימוש בפלטפורמות, ובמקרה בו מדובר במשתמש שלא ביצע כל הזמנת שירותים ו/או שימוש בפלטפורמות, תוגבל אחריות מפעילי המיזם לסכום כולל של 100 שקלים חדשים בלבד.
 • מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני בפלטפורמות, מפעילי המיזם לא יהיו אחראים באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו אתר, אפליקציה או כל שירות אחר אליו מפנה אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת השירותים ו/או הפלטפורמות, פעולות רישום ו/או הזמנות שירותים של משתמשים לא יושלמו. משתמשים נדרשים להיות מודעים לכך ובבואם לבצע רישום ו/או הזמנת שירותים הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.
 • המשתמשים אחראים כלפי מפעילי המיזם, משתמשים אחרים וספקי שירותים אחרים שאינם מפעילי המיזם בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.

10. זכויות יוצרים וסימני מסחר

 • כל תכני השירותים וכל המופיע בפלטפורמות, הוא רכושם הבלעדי של מפעילי המיזם או מצוי בשימושם בהתאם לזכות מפורשת לשימוש בתוכן האמור מאת היוצרים ו/או הבעלים של התכנים. בשימוש בפלטפורמות המשתמש מקנה בזאת למפעילי האתר רישיון שימוש בלתי מוגבל לשימוש בתמונות ו/או בקבצי קול לפי המקרה, שיעלה המשתמש בפלטפורמות אגב שימוש בהן לצורך קידום השירותים למשתמש. מובהר כי העתקה כלשהי על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של תכני השירותים ו/או הפלטפורמות או כל הנמצא בהם ללא רשות מפורשת בכתב של מפעילי המיזם הינה אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי משתמשים בשירותים, בפלטפורמות ו/או בתכניהם כדי להקנות למשתמשים זכות קניין רוחני כלשהו בקשר עם השירותים, הפלטפורמות ו/או בתכניהם, מלבד הזכות בתכני השירותים ו/או הפלטפורמות לצורך קבלת השירותים ו/או מידע אודותם בהתאם לאמור בתקנון ותנאי שימוש אלו.
 • כל הפרה של האמור בסעיף ‏10 זה, עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר עשויה לחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
 • השירותים וכן הפלטפורמות כוללים חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן כל תוכן אחר העשוי להיות מוצג כחלק מן השירותים ו/או הפלטפורמות.
 • מפעילי המיזם הינם בעלי זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של תוכן השירותים ו/או הפלטפורמות, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן האמור, במלואו או בחלקו.
 • המשתמש מתחייב כי לא ישכפל, יצלם, יעתיק ו/או ידפיס כל חלק מתוך המידע ו/או התכנים הנכללים בשירותים ו/או המוצגים בפלטפורמות או כל חלק מהם לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, וכן כי לא יסייע לאחרים לעשות כן. מודגש כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבפלטפורמות ו/או בשירותים לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע.

כמו כן, מתחייב המשתמש שלא לבצע כל שינוי בתכנים, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של כל תוכן או חלק ממנו, באינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע ו/או בתכנים או בחלק מהם.

 • חל איסור להציג את המידע או התכנים הנכללים בפלטפורמות בדרך של מסגור (framing) ו/או בכל דרך או צורה אחרת שאינה קישור ישיר (לינק) לדף המקורי והשלם של כל תוכן רלוונטי בפלטפורמות.
 • כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום של מידע המאוחסן בפלטפורמות ו/או הנכלל במסגרת השירותים, שלא הותר במפורש, אסור – אלא אם ניתנה לכך הסכמת מפעילי המיזם מראש ובכתב.
 • אין למפעילי המיזם כל חובה לספק למשתמשים סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם כל תוכן המוצג להם במסגרת השירותים ו/או הפלטפורמות מוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי ו/או זכות קניין רוחני כלשהי.

11. כללי

 • השימוש בשירותים ובפלטפורמות כפוף לתנאי התקנון, תנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של מפעילי המיזם. על המשתמש לקרוא את תנאי התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות במלואם בקפידה, לפני השימוש ו/או הזמנת השירותים ו/או שימוש בפלטפורמות. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שתנאי התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין מפעילי המיזם, וכי במידה שהמשתמש אינו מסכים להוראה כלשהי מתנאי התקנון, תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות, עליו להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש בשירותים ו/או בפלטפורמות. בעצם השימוש בשירותים ו/או בפלטפורמות מובעת הסכמה לתנאי התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כפי נוסחם מעת לעת.
 • מפעילי המיזם שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי התקנון, תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ושינוי זה ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו בפלטפורמות (או במועד אחר שייקבע על ידי מפעילי המיזם); מפעילי המיזם אינם מתחייבים למסור למשתמש הודעה מראש על שינויים כאמור, ולכן יש לבחון את תנאי התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לפני כל שימוש בשירותים ו/או בפלטפורמות. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתנאי התקנון, תנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, הסעד היחיד שיעמוד למשתמש הוא הפסקת השימוש בשירותים ו/או בפלטפורמות.
 • המשתמש מסכים שתשדורת מידע לפלטפורמות, לשירותים או מהם אינם יוצרים בינו לבין מפעילי המיזם כל קשר או יחס אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
 • תנאי התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין מפעילי המיזם לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו ו/או במדיניות הפרטיות.
 • במידה שסעיף כלשהו בתנאי התקנון, תנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר תנאי התקנון, תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.
 • במידה שמפעילי המיזם לא השתמשו או השתהו מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות להם על פי תנאי התקנון, תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיהם. אף זכות של מפעילי המיזם אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידם. סטייה מתקנון ותנאי שימוש אלו ו/או ממדיניות הפרטיות על ידי מפעילי המיזם במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 • מפעילי המיזם רשאים להסב את זכויותיהם בקשר עם כל אחד מן השירותים ו/או הפלטפורמות ועל פי תקנון ותנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי הנתונה לו על פי תקנון זה ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת מפעילי המיזם.
 • הדין החל על כל הקשור בשירותים, בפלטפורמות, תנאי תקנון ותנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות הוא הדין הישראלי בלבד.
 • בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו, הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
 • מובהר כי האמור בסעיפים ‏11.1-‏11.9 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לשירותים ו/או לפלטפורמות, דין זר.
טופס בקשה לרישום מרצה

אנא מלאו את הפרטים בטופס ונשמח לעמוד לשירותיכם!

נשמח להבין מי היו הקהלים מולם עמדת כבר?
נכסים דיגיטליים לקידום ההרצאה יש? במידה וכן, צרף לינקים לנכסים שברשותך:
זהו, סיימת. תודה על הפרטים. אנחנו נחזור אליך עם הצעה לפגישה מדויקת לצרכים שלך בהקדם האפשרי.
יצירת קשר

אנא מלאו את הפרטים בטופס או פנו אלינו טלפונית ונשמח לעמוד לשירותיכם!

דילוג לתוכן